Nový zákon o ovzduší - povinnosti prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia od 1.7.2023

Ing. Peter Šimurka

Druhá časť sa zameriava na zákonné povinnosti prevádzkovateľov. Pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov sú povinnosti rovnaké. V prípade malých zdrojov sa časť povinností vzťahuje len na právnické osoby. Povinnosti vztiahnuté na prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť sú stanovené len na právnické osoby.

Ing. Peter Šimurka

Zverejnené 21.6.2023

Dĺžka videa: 00:52:02

Garancia

Druhá časť sa zameriava na zákonné povinnosti prevádzkovateľov. Pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov sú povinnosti rovnaké. V prípade malých zdrojov sa časť povinností vzťahuje len na právnické osoby. Povinnosti vztiahnuté na prevádzkovateľov vykonávajúcich vybranú osobitnú činnosť sú stanovené len na právnické osoby.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.