Nový zákon o ovzduší - základné predstavenie

Ing. Peter Šimurka

Predstavenie nového zákona o ochrane ovzdušia. Samotné predstavenie bude rozdelené do troch častí pričom v každej bude bližšie predstavená určitá oblasť. Zákon nebol uverejnený v zbierke ale bol schválený Národnou radou SR, čím prišlo k prelomeniu veta prezidentky. Zákon teda bude zverejnený v zbierke zákonov a bude platný a účinný a to aj bez podpisu prezidentky.

Ing. Peter Šimurka

Zverejnené 14.4.2023

Dĺžka videa: 00:53:26

Garancia

Predstavenie nového zákona o ochrane ovzdušia. Samotné predstavenie bude rozdelené do troch častí pričom v každej bude bližšie predstavená určitá oblasť. Zákon nebol uverejnený v zbierke ale bol schválený Národnou radou SR, čím prišlo k prelomeniu veta prezidentky. Zákon teda bude zverejnený v zbierke zákonov a bude platný a účinný a to aj bez podpisu prezidentky.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.