Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s odpadom, evidenčné listy odpadov - povinnosť do 28.2.2024

Ing. Peter Šimurka

Podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu. V rámci ohlasovania o vzniku odpadu a nakladaní s ním sú stanovené zákonné povinnosti, ktoré je potrebné splniť. Existujú určité prípady, kedy nie je potrebné takéto ohlásenie podávať.

Ing. Peter Šimurka

Zverejnené 29.2.2024

Dĺžka videa: 00:57:11

Garancia

Podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti sa ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu. V rámci ohlasovania o vzniku odpadu a nakladaní s ním sú stanovené zákonné povinnosti, ktoré je potrebné splniť. Existujú určité prípady, kedy nie je potrebné takéto ohlásenie podávať.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.