Pripravované zmeny v zákone o odpadoch- stavebné odpady

Ing. Peter Gallovič

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho konania ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorá sa bude týkať nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Cieľom tejto novely je opätovné použitie a recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácie do výšky najmenej 70 % hmotnosti takého odpadu. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 30. júna 2022.

Ing. Peter Gallovič

Zverejnené 13.4.2022

Dĺžka videa: 00:58:48

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do legislatívneho konania ďalšiu novelu zákona o odpadoch, ktorá sa bude týkať nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií. Cieľom tejto novely je opätovné použitie a recyklácia stavebného odpadu a odpadu z demolácie do výšky najmenej 70 % hmotnosti takého odpadu. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 30. júna 2022.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.