Vodný zákon a vykonávacie predpisy - zmeny v roku 2022 a 2023

Ing. Peter Šimurka

Všeobecné predstavenie vodného zákona. Popis aktuálneho stavu vo vzťahu k účinnosti. Upozornenie na už uplynutý dátum na prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd. Komplexné predstavenie § 16a a postup podľa tohto ustanovenia. Zdôraznenie postupu v konaní pri aplikovaní § 16a vo vzťahu k osobitným predpisom.

Ing. Peter Šimurka

Zverejnené 2.3.2023

Dĺžka videa: 00:50:15

Garancia

Všeobecné predstavenie vodného zákona. Popis aktuálneho stavu vo vzťahu k účinnosti. Upozornenie na už uplynutý dátum na prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd. Komplexné predstavenie § 16a a postup podľa tohto ustanovenia. Zdôraznenie postupu v konaní pri aplikovaní § 16a vo vzťahu k osobitným predpisom.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.