Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2023 (právny stav k 31.1.2023)

Ing. Mária Hrmová

Tento webinár č. 4 je pokračovaním online kurzu, kde nám zostala 7.lekcia s témou ISOH. Webinár je doplnený aktuálnymi zmenami v r. 2022 -§77 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch o nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, vykonávacou vyhláškou 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Základné informácie k nakladaniu so stavebnými odpadmi ,povinnosti pre pôvodcu stavebných odpadov. Je doplnený aj návrh novej vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a plánované zmeny týkajúce sa vyhlášky 371/2015 Z.z. a zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, len informatívne.

Ing. Mária Hrmová

Zverejnené 7.2.2023

Dĺžka videa: 00:58:52

Garancia

Tento webinár  č. 4 je pokračovaním online kurzu, kde nám zostala 7.lekcia s témou ISOH. Webinár je doplnený aktuálnymi zmenami v r. 2022 -§77 zákona  79/2015 Z.z. o odpadoch o nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, vykonávacou vyhláškou 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Základné informácie k nakladaniu so stavebnými odpadmi, povinnosti pre pôvodcu stavebných odpadov. Je doplnený aj návrh novej vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a plánované zmeny týkajúce sa vyhlášky 371/2015 Z.z. a zákona 39/2013 Z.z. o IPKZ, len informatívne.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Mária Hrmová

Ing. Mária Hrmová

Mária Hrmová žije v  meste Nitra . Narodila sa v Partizánskom a vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, popri zamestnaní krajinné inžinierstvo.

Má 12 ročnú prax v oblasti odpadového hospodárstva.  

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi počas jej pôsobenia v rôznych spoločnostiach jej učarovalo natoľko, že som sa rozhodla v tejto oblasti založiť vlastné podnikanie.

Podstata jej podnikania spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti životného prostredia-odpady ,voda ,ovzdušie . Dokáže zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a poskytnúť mu komplexný balík služieb. 

Považuje sa za spoľahlivú a zodpovednú osobnosť.  Roky sa venuje poskytovaniu poradenstva na Slovensku v službách a legislatíve v odpadovom hospodárstve.