Záväzné stanovisko podľa §16a zákona o vodách (vodný zákon) od 1.5.2023 a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami - novela vyhlášky č. 200/2018 Z.z. od 15.3.2023

Ing. Peter Šimurka

Novela vyhlášky č. 200/2018 Z. z. stanovuje nové podmienky a požiadavky pre niektoré zariadenia. Určilo sa nové prechodné ustanovenie pre jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie hnojív. Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov a zmenu postupu v konaní pre § 16a.

Ing. Peter Šimurka

Zverejnené 19.6.2023

Dĺžka videa: 00:52:42

Garancia

Novela vyhlášky č. 200/2018 Z. z. stanovuje nové podmienky a požiadavky pre niektoré zariadenia. Určilo sa nové prechodné ustanovenie pre jednoplášťová nadzemná nádrž na skladovanie hnojív.

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. rieši požiadavky a postupy pre revitalizáciu vodnej stavby, správu vodných tokov a zmenu postupu v konaní pre § 16a.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Šimurka

Ing. Peter Šimurka

Problematike environmentu sa venuje už od roku 2003. V období rokov 2003 až 2021 presadzoval environmentálnu politiku z pozície štátu. Na rôznych úrovniach cez okresný úrad, Slovenskú inšpekciu životného prostredia až Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  Pôsobenie v štátnej správe bolo ukončené na MŽP SR v pozícii riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, predtým ako hlavný inšpektor na SIŽP pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Aktuálne vedie vlastnú environmentálnu konzultačnú agentúru prostredníctvom, ktorej poskytuje komplexné služby pre integrovanú prevenciu, odpadového hospodárstvo, cirkulárnu ekonomiku, ochranu vôd, ochranu ovzdušia a stým súvisiace právne predpisy. Ako je stavebný zákon, zákon o posudzovaná vplyvov, zákon o správnom konaní a ďalšie. Súčasne pravidelne publikuje odborné články, prednáša a moderuje na konferenciách, vedie školenia, spolupracuje na tvorbe analýz a štúdií a podobne.