Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023 (právny stav k 11.8.2022)

Ing. Peter Gallovič

Úvodom webinára sú informácie o súčasnom stave právnych predpisov v odpadovom hospodárstve s poukázaním na poslene schválené zmeny a pripravované zmeny. Hlavná časť webinára je venovaná zmenám platným od 1.1.2023, respektíve koncom roku 2022. V závere je prehľad posledné schválených zmien vo vykonávacích predpisoch ako aj prehľad pripravovanej vyhlášky o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

Ing. Peter Gallovič

Zverejnené 11.8.2022

Dĺžka videa: 00:48:58

- prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve - schválené a
pripravované zmeny
- zmeny v zákone o odpadoch platné od 1.1.2023
- zmeny vo vyhláške 371/2915 Z.z.
- nové vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií
- zmena v Nariadení vlády č. 330/2018 Z.z.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.